Lleis referents a l'ascensor

Lleis

Ascensors :REAL DECRET 57/2005, de 21 de gener, pel que s'estableixen prescripcions per al increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. BOE núm. 30 de 4 de febrer.

Ascensors historicoartístics: Ordre de 15 d'abril de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre reforma d'aparells elevadors que presenten interés historicoartístic.

Ascensors panoràmics : Ordre de 25 de juny de 1992, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que establix els requisits tècnics mínims que han de complir-se en la instal·lació i manteniment dels ascensors panoràmics.

Llei de propietat horitzontal : Llei 49/60 de propietat horitzontal. (21 De Juliol 1960; BOE núm. 176, de 23 De Juliol de 1960)

Llei de la vivenda : Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Vivenda de la Comunitat Valenciana